Pravidla

POZOR, BRZY DOJDE KE ZMĚNĚ PRAVIDEL !

Registrací a vstupem na akci ASTEROID se zavazujete dodržovat následující pravidla, včetně zákonů České republiky a morálního a etického kodexu. A to  i přes téma samotné akce. V případě nesrovnalostí nás kontaktujte, popřípadě u nesrovnalosti přímo na akci se obraťte přímo na organizátory.

Akce je pořádána skupinou nadšenců a dobrovolníků, jenž tuto činnost vykonávají dobrovolně a bez nároků na honorář. Prostředky získané prostřednictvím registračního poplatku jsou použity výhradně k účelům zajištění zázemí a prostředků pro chod akce.

Akce negeneruje primárně zisk a ani není tímto způsobem či obdobným účelem organizována. Není jí možné tedy brát jako podnikatelskou činnost v rámci občanského zákoníku.

Účastník i hráč jsou z pohledu pravidel brána jako jedna a tatáž osoba. Za účastníka se považují všechny osoby pohybující se v herním prostoru jako součást akce (fotografové, organizační tým..).

1. Základní ustanovení

 1. Organizátoři je skupina fyzických osob, která zajišťuje chod a zázemí celé akce. V rámci akce se zde pohybují jako hlavní či vedlejší postavy či přímo jako organizátoři (označení).
 2. Organizátoři si touto akcí kladou za cíl popularizovat a poukázat na téma post-apokalyptického světa. A podpořit jiný druh zábavy, formou interakce účastníku z organizátory volnou formou.
 3. Rozhodnutí organizátorů jsou konečná, v nutných případech mohou převyšovat rámec stanovených pravidel.
 4. Organizátoři si vyhrazují právo, vyloučit jakéhokoliv účastníka z akce bez možnosti náhrady vstupného.
 5. Organizátoři nenesou zodpovědnost za případná zranění, poškození či ztrátu majetku účastnících se osob. Rovněž za účastníky neneseme zodpovědnost za jednání před, po ani během hry.
 6. Účast na hře je dobrovolná a tedy se hry účastní na vlastní zodpovědnost.

2. Obecná pravidla

 1. Každá osoba účastnící se hry je povinna se řídit těmito pravidly. Vždy se musí jednat i o svéprávnou a plnoletou osobu.
 2. Oficiálním jazykem akce je čeština a slovenština, každý hráč je povinen jeden ze zvolených jazyků plně ovládat.
 3. Každá osoba účastnící se hry je plně zodpovědná za své jednání, včetně důsledků s tím souvisejících.
 4. Během celé akce je stanoven přísný zákaz požívání alkoholický nápojů, omamných a jiných návykových látek.
 5. Na základě ustanovení 1. je možné u každého z hráčů provést namátkovou kontrolu. Porušení pravidla je důvodem k okamžitému vyloučení ze hry.
 6. Je povoleno kouřit cigarety, avšak s ohledem na bezpečnost a čistotu herního prostoru
 7. Při jakémkoliv narušení hry: zraněním hráče, nahlášení nebezpečného místa kde by mohlo dojít ke zranění, výskyt civilních osob v herním prostoru apod. je povinen hráč ihned nahlásit organizačnímu týmu a na dobu nezbytně nutnou pozastavit průběh hry.
 8. Je zakázáno vstupovat do nepovolených objektů, lézt na posedy či šplhat na stromy.
 9. Je rovněž zakázáno stromy kácet či jinak poškozovat, stejné pravidlo se týká i ostatního porostu v rámci celého herního prostoru. Výjimku může stanovit pouze organizační tým.
 10. Zákaz zakládání odpadků čí svévolné odhazování odpadků. Pro tyto potřeby jsou po herním prostoru vyhrazena místa v podobě košů.
 11. Přísný zákaz používání jakékoliv pyrotechniky.
 12. Vědomé zneužívání, stejně tak i neznalost pravidel povede s největší pravděpodobností k vyloučení hráče ze hry.
 13. Zákaz vstupu se zvířaty, mohlo by dojít k poranění zvířete nebo hráčů.
 14. Přísný zákaz, plašení, honidby zvěře nebo střelby na zvířata.
 15. Zákaz střelby nebo míření na civilní osoby, dopravní prostředky nebo osoby označeny reflexní vestou.

 

HERNÍ PRAVIDLA

1. Základní herní pravidla

 1. Hráč je povinen mít k dispozici základní vybavení jednotlivce určené pro tuto akci.
 2. Je zakázáno používat radiostanice fungující v zakázaných frekvenčních pásmech.
 3. Je zakázáno využívat rádiovou frekvenci vyhrazenou pro organizační tým, výjimkou je pouze stav nouze jakým je zranění větší výskyt civilních osob apod.
 4. Každá frakce má pro svou činnost a komunikaci vyhrazený samostatný kanál.
 5. Všichni účastníci jsou povinni po celou dobu trvání akce mít nasazenou bezpečnostní ochranu zraku ať již v podobě masky či brýlí.
 6. Ochrana zraku musí být dimenzována na výdrž zásahu projektilem o síle 2 Joule (doporučujeme upřednostnit prodejce airsoftových zbraní a doplňků).
 7. Komunikace mezi hráči na neherní téma (tedy vybočení z herní reality), se považuje za mentální selhání a takovýto člověk je odveden k lékaři nebo knězi, který jej vyšetří.
 8. Stan je soukromý prostor, cizí hráč má do stanu povolen vstup pokud je uvnitř majitel stanu a vstup hráči umožní.
 9. Mobilní telefony jsou po dobu akce zakázány, výjimku pouze tvoří případ nouze či fotografování. Pro účely fotografování však doporučujeme kompaktní fotoaparáty.
 10. Je zakázáno jakkoliv přesunovat či poškozovat mrtvé schránky.

 

2. Herní jídlo a voda

 1. Zákaz vlastního jídla či vody, vše je zajištěno v rámci herních mechanik akce.
 2. Herní jídlo a vodu lze získat pouze hraním a dodržováním herních mechanik viz. odkaz. Výjimku tvoří pouze vážné zdravotní ohrožení hráče.
 3. Veškeré herní jídlo i voda jsou označeny. Neoznačená voda a jídlo, tedy vlastní se pokládá jako porušení herních pravidel.
 4. V případě nevhodného jídla v rámci alergenů je možné herní jídlo vyměnit v baru.
 5. Herní jídlo i voda může být ukradena. Trestá se dle zákonů osady viz. 6. Pravidla osady.
 6. Detailní informace ohledně herního jídla a vody naleznete v sekci Informace / Herní jídlo

3. Zbraně a munice

 1. Hráč si smí přivést na akci pouze zbraně kategorie D a to konkrétně airsoftové. Žádné jiné střelné zbraně nejsou povoleny držet ani používat. Mimo jiné je možné si přivést gumový cvičný nůž nebo cvičný nůž značky TS BLADES.
 2. Zbraně nesmí být upravovány jinak než zamýšlel výrobce co se mechanismu týče. Zbraně mohou disponovat pouze legálně dostupnými díly (žádný HOMEMADE).
 3. Všechny zbraně, které si hráč na akci přináší musí projít kontrolou při registraci.
 4. Po registraci a kontrole budou všechny zbraně odevzdány organizátorům, kteří je zaevidují pod nacionály a ID příslušného vlastníka/hráče. Ponechány jsou pouze ty, které jsou pro zvolenou herní postavu určeny jako základní (pistole). Všechny ostatní zbraně budou bezpečně uzamčeny s přístupem pouze organizačního týmu.
 5. V rámci kontroly je prováděn i test úsťové rychlosti se značkovým střelivem BB o váze 0,20g.
 6. Všechny airsoftové zbraně nesmí přesahovat úsťovou rychlost 130m/s. Výjimku tvoří pouze odstřelovací pušky, které nesmí přesahovat úsťovou rychlost 190m/s.
 7. Za odstřelovací pušku se považují všechny pušky se systémem SA, které je nutné před každým výstřelem jednotlivě nabít. Střelba z takovéto pušky musí vždy probíhat na rozumně větší vzdálenost, takovou aby se předešlo možným zraněním postřeleného hráče. Rovněž je zakázána střelba “od boku”, tedy bez použití mířidel.
 8. Funkčnost a střelby schopnost doporučuje provést předem, případně při registraci ve vyhrazeném prostoru.
 9. Je zakázáno během hry používat vlastní munici. Po celou dobu bude v rámci hry k dispozici herní munice ve třech variantách: 0,20g , 0,28g , 0,30g. Tyto gramáže bude označeny. Veškerá herní munice pochází z produkce značky BLS.
 10. Cílena střelba do hlavy je zakázána.
 11. Za kontaktní zbraň se ve hře považuje pouze gumový cvičný nůž bez ostrých hran.  Tentýž jaký je používán např. při nácviku sebeobrany. Gumový nůž nesmí být nijak upravován, pouze esteticky. Jiné kontaktní zbraně či vlastnoručně vyrobené jsou zakázány.
 12. Je zakázáno kontaktní zbraň uchycovat na střelnou zbraň, tyče nebo jiné předměty.
 13. Všechny formy fyzického kontaktu ve formě boje jakožto náhražka zbraně jsou přísně zakázány (kopy, údery, chvaty a hmaty na vitální místa, páky apod.).
 14. Odebrání cizí zbraně je přísně zakázáno. Výjimku tvoří pouze “zajmutí” hráče jiným hráčem. Ani to však neopravňuje k používání cizí zbraně. Zbraně jsou fyzicky i herně nezcizitelné.
 15. Herní munice může být odcizena, tedy ukradena. V případě vypáskování zásobníků, provede manipulaci vždy majitel nikoliv “zloděj”. Postih krádeže je vyhodnocen podle č.6 Pravidla osady.

4. Herní měna

 1. Herní měna Bitcoin neboli “zlaťák” a „stříbrňák“, jsou ve hře zastoupeny formou mincí. Jejich padělání je hrubým porušením pravidel hry, a důvod k vyloučení ze hry.
 2. Každý hráč při registraci obdrží základní obnos herní měny ve výši odpovídající jeho herní postavě.
 3. Herní měna je určena pro obchodování, ve výjimečných případech však může být nahrazena směnným obchodem.
 4. Herní měnu nelze nijak zaměňovat, či dokupovat za skutečné peníze. Nelze jí tedy ani přeprodávat či za skutečné peníze směnit.
 5. Herní měna je primárně určena k nákupu munice, zbraní, jídla a vody. Lze jí však uplatnit k úhradě služeb a zboží na trhu.
 6. Krádež herní měny je možná. Postih krádeže je vyhodnocen podle č.6 Pravidla osady.
 7. Ceny jednotlivých obchodních artiklů se mění v závislosti na dostupnosti daného zboží či služby. Je tedy možné, že může docházet ke změnám výše cen v průběhu hry.
 8. Výše ceny však určuje obchodník sám.
 9. Základní cena munice a zbraní je dána, může jí však ovlivnit nedostatek zboží. Rovnež jako celkovou dostupnost.
 10. Je zakázáno úmyslné poškozování herní měny.
 11. Je zakázáno odnášet si herní měnu mimo herní prostor, či jinam po skončení hry.

5. Herní mechanismy

Soubojový systém, zranění a ošetření

 1. Zásah do helmy v případě herní strany “Modré přilby” je neplatný.
 2. Zásah do zbraně vyřazuje zbraň ze hry jako poškozenou a nelze jí nadále v boji využívat. Takto poškozenou zbraň je nutné opravit v ARMĚ, poté lze zbraň opětovně používat.
 3. Zásah odraženou kuličkou je neplatný.
 4. Zásah spoluhráče se považuje jako platný zásah (friendly-fire) a má stejné následky jako střelba nepřátelská.
 5. Pokud je hráč zasažen střelnou zbraní do míst neohrožující vitální funkce tedy do končetin či do oblasti břicha. Není zásah smrtelný a takovýto hráč může být ošetřen, pouze klesá k zemi a může se odplazit do blízkého skrytu. Při dalším zásahu hráč umírá. V případě “podřezání hrdla” je takový zásah smrtelný, hráč umírá a není potřeba dalších zásahů.
 6. Zákaz střelby z bezprostřední blízkosti ze silných zbraní (hlavním neboli primárních). Hráč v takovéto pozici využije pistoli či kontaktní zbraň v podobě gumového nože. Při střelbě se hráč vyvaruje slabinám, hlavě a kloubům, tak aby nedošlo ke zranění hráče.
 7. Je zakázáno kontaktní zbraň vrhat vůči protihráči. Takovýto zásah je neplatný.
 8. Pokud zraněný hráč není ošetřen do 10 minut od zásahu, umírá, viz. „herní mechaniky – Smrta oživení“.
 9. Zraněný hráč musí své zranění “předvést”, v případě nohy se plazit, v případě střelného  zranění ruky využívat ke všem činnostem druhou ruku.
 10. Ošetření se provádí obvazem umístěn na postižené místo. Takto ošetřený hráč je schopen dále pokračovat ve hře. V případě ošetřeného střelného zranění nohy, musí ošetřený hráč kulhat.
 11. Žádný hráč nemůže být ošetřen v boji dvakrát. Druhé stav “ošetření” by znamenalo smrt. Anulování stavu “ošetření” se provádí u lékaře v osadě.
 12. Je zakázáno imitovat herní obvazy určené k ošetření zranění hráčů. Ošetření provádí pouze frakce Lékaři a vědci.
 13. Jakákoliv komunikace ze strany mrtvých hráčů a to i mezi mrtvými je zakázána. Výjimka jsou pouze v případě č.5 Herní mechanismy / Smrt a oživení.

Smrt a oživení

 1. Pokud hráč zemře následkem střelné nebo chladné zbraně zůstává na místě ležet 5 minut, poté může odejít na hřbitov. Pokud však v místě smrti probíhá konflikt, musí mrtvý hráč na místě do jeho skončení, aby tak nenarušoval hru. Pakliže je tento konflikt delší než 5 minut, nemusí po jeho skončení již dále mrtvý hráč vyčkávat a rovnou odchází označený na hřbitov.
 2. Mrtvý hráč se sám označí přehozením reflexní vesty přes hlavu před tím než odejde na  hřbitov.
 3. Pokud hráč zemře následkem nemoci, otravy nebo předávkování, je postup shodný jako při smrti způsobené zbraní.
 4. Smrt z nakažení na bakterii F35A1 (nemoc) dochází hodinu po její identifikaci u hráče. Pokud nedojde k léčbě, pokud je léčba úspěšná hráč může pokračovat.
 5. Pohřbení musí provést vždy kněz, to probíhá přesně podle herních mechanik „Smrta oživení“.
 6. Je zakázáno úmyslně uvádět nesprávný čas při zápisu.
 7. Hráč je povinen za pohřeb zaplatit (2 stříbrňáky). V případě neuhrazení nastává penalizace v podobě prodloužení času zmrtvýchvstání.
 8. Doba do oživení hráče po pohřbení je bez penalizací či výhod 3 hodiny. Odpočet začíná od pohřbu, kdy je čas zapsán do knihy.
 9. Komunikace mezi mrtvými je možná pouze na hřbitově, a nesmí obsahovat citlivé informace, které by mohly následně ovlivnit chod hry.
 10. Oživený hráč si “nepamatuje” svou smrt a nemůže se tak jít pomstít cíleně určitému hráči či skupině hráčů. Rovněž jej nemůže přímo označit jako vraha.

Zajišťování jídla a vody

 1. Primární způsob získání jídla pro osadu je lovem zvěře. Lov smí provádět pouze frakce Lovci a hledači.
 2. Každý lovec smí odnést v rámci jedné výpravy na lov, pouze jedno velké zvíře (kanec, srnec..) a dvě malá (zajíc, liška..). Zvíře je vyobrazenou siluetou a tělo zvířete symbolizuje pytel o větší či menší hmotnosti.
 3. Tělo zvířete vždy musí být doručeno do osady.
 4. Šípy určené pro lov si musí lovec zakoupit u ARMY. Šípy jsou určeny pouze pro střelbu na terč.
 5. Voda je k dispozici v označených nádobách. Lze jí zakoupit či obdržet v rámci přídělového systému osady.
 6. Jiné formy tekutin/nápojů lze zakoupit na trhu či v baru.

Obchodování a herní předměty

 1. Obchodovat lze se vším včetně herních předmětů, obchodní artikl nesmí porušovat pravidla hry.
 2. Cena není pevně stanovena a může se měnit podle výše poptávky a dostupnosti zboží. Lze provádět i směnný obchod.
 3. Je zakázáno falešovat či vytvářet herní předměty.
 4. Herní předměty musí být po skončení hry zpět navráceny organizátorům.
 5. Herní předměty jsou zřetelně označeny značkou případně i barevně rozlišeny.
 6. Mapy a knihy, které je možné získat jsou také brány jako herní předměty a nesmí být poškozovány.

Drogy a medikamenty

 1. Drogy a jedy jsou ve hře zastoupeny kyselým a sladkým roztokem. Sladký roztok evokuje pozitivní a kyselý zase negativní účinek drogy.
 2. Sladký roztok jakožto pozitivní účinek zkracuje dobu do oživení postavy po smrti.
 3. Kyselý roztok jakožto negativní účinek prodlužuje dobu oživení postavy po smrti.
 4. Požití drogy musí proběhnout vždy při pohřbu.
 5. Užívání medikamentů určují vždy příslušníci frakce Lékaři a vědci v závislosti na situaci.
 6. Výrobu medikamentů provádí pouze frakce Lékaři a vědci.

6. Pravidla osady

 1. Je zakázáno nosit v osadě zásobník ve zbrani. Výjimku mají pouze Modré přilby.
 2. Je zakázáno střílet v osadě. Výjimku mají pouze Modré přilby.
 3. Nemocný či jinak infikovaný člověk nesmí vstoupit do osady.
 4. Je zakázáno obchodovat s černým zbožím.
 5. Je zakázáno vnášet jakékoliv vzorky asteroidu do osady.
 6. Je zakázáno úmyslně vyvolávat konflikty mezi členy osady.
 7. Starosta osady zastupuje vůdčí pozici v osadě.
 8. Užívání a distribuce drog či jiných návykových látek je zakázána.
 9. Každý člen osady je povinen se zapojit do chodu osady a získáváni zásob pro její udržení a přežití.
 10. Každý před vstupem do osady musí být prohledán hlídkou MP.
 11. Členové ortodoxní Osvěty mají zákaz vstupu do osady.
 12. V baru je přísný zákaz manipulace se zbraněmi.
 13. Vůdci jednotlivých skupin jsou zodpovědni za své členy.
 14. Schraňování zásob na úkor osady je trestné. Na první místě jsou vždy zásoby pro celou osadu.
 15. Používání vozidel je trestné na základě poslední platné charty WHO.
 16. Všichni členové osady jsou povinni nosit ochranné brýle, kvůli znečištění.
 17. Všichni členové osady jsou povinni nosit ochranné dýchací prostředky, kvůli znečištění.  (Neplatí od loňského léta)
 18. Porušení pravidel osady trestá na místě člen MP nebo u velkého prohřešku lidový soud. V případě oběti krádeže či pokusu o ublížení na zdraví má v rozsudku trestu hlavní slovo poškozený.

 

Porušování pravidel vede k vyloučení hráče z akce, bez možnosti náhrady vstupného. Organizátoři si rovněž vyhrazují právo, jakékoliv pravidlo v průběhu hry změnit či jakkoliv poupravit pokud to situace vyžaduje.

Při evidence hráče na akci proběhne ověření znalosti pravidel. Proběhne rovněž kontrola kostýmu zda-li dostatečně odpovídají zvoleným frakcím a splňují tématickou náplň post-apokalyptického světa.

Rolovat nahoru